Zoek
Project

Herinrichting Jan Vroegopsingel

Status: Opgeleverd
Projectnaam: Herinrichting Jan Vroegopsingel
Locatie: Jan Vroegopsingel, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam en Waternet
Looptijd: 2021 – 2022
Activiteiten: Inrichting openbare ruimte, Kaderenovatie, Natuurbouw, Straatwerk en asfaltering, Waterbouw
Projectomvang: €882.000

Achtergrondinformatie

Afgelopen jaar hebben wij het project ‘Herinrichting Jan Vroegopsingel’ in Amsterdam aangenomen. Dit project voeren wij uit in opdracht van de Gemeente Amsterdam en Waternet. Het project bestaat uit het compleet opnieuw inrichten van de rijweg, het verstevigen van de dijk middels klei aan de Amstelzijde en diverse natuurtechnische en ecologische werkzaamheden.

Het project wordt uitgevoerd omdat de bestaande weg aan het eind van zijn levensduur is en daardoor nodig toe is aan vervanging. De dijk voldoet niet meer aan de huidige eisen en moet verstevigd worden. Ook wordt er een verbeterslag gemaakt met betrekking tot de leefomgeving van de flora en fauna.

Twee fasen

Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Begin dit jaar (2021) hebben we diverse oude kabels en leidingen weggehaald en we hebben een voorbelasting aangebracht middels Big Bags met zand. Deze voorbelasting voor het nieuwe wegtracé was nodig om de grond in te klinken zodat de toekomstige weg geotechnisch stabiel is. De voorbelastingsperiode is in september (2021) verstreken en dan gaan we verder met de wegwerkzaamheden. Vooruitlopend hierop zijn we in de zomermaanden bezig met het realiseren van paddenpoelen en het maken van ijsvogelwanden zodat de leefomgeving van de padden en ijsvogels verbeterd wordt. De poelen zijn voorzien van flauwe taluds zodat de padden makkelijk de poelen in en uit kunnen. De ijsvogel-wanden zijn geplaatst omringd van boomstobben en boomstammen zodat ze zich hier kunnen gaan nestelen.

De aankomende periode (najaar) wordt de bestaande verharding in drie fasen verwijderd. De bestaande verlichting wordt verplaatst naar de definitieve locatie(s). Het dijklichaam en de nieuwe fundering met twee lagen asfalt zal gefaseerd worden aangebracht.

Deel dit project

Onze werkzaamheden

Om te zorgen dat het huidige verkeer door kan blijven rijden tijdens onze werkzaamheden maken we naast de toekomstige weg een rijplatenbaan zodat we werkverkeer en doorgaand verkeer gescheiden houden. Er zal in begin 2022 een totaalafsluiting van de weg zijn om de asfaltdeklaag aan te brengen. In de loop van het eerste kwartaal 2022 wordt de definitieve inrichting gerealiseerd.

Nieuwe weg

De nieuwe weg wordt voorzien van asfalt, de parkeervakken worden voorzien van grasbetontegels en zal circa 60 cm hoger worden aangebracht dan het huidige niveau. Om de snelheid van het wegverkeer te temperen zullen er diverse drempels worden aangebracht. In deze verkeersdrempels zullen flora- en faunatunnels worden aangebracht zodat de dieren die vanuit de Amstelzijde komen, veilig onder de weg door kunnen in plaats van eroverheen. Voor de veiligheid van het fietsverkeer zal er een tijdelijke omleiding komen aan de andere zijde van de Amstel zodat fietsers onze werkvakken niet hoeven te passeren.

De wegwerkzaamheden zullen vanaf september 2021 tot en met maart 2022 gaan duren. Het zal een drukke periode worden met enig overlast voor de weggebruikers, de omliggende volkstuinen, een drietal roeiverenigingen en omliggende woonbootbewoners. Maar we streven ernaar om de werkzaamheden zo geruisloos mogelijk uit te voeren met zo min mogelijk overlast voor iedereen en een mooi eindproduct neer te zetten voor mens en dier. Voor meer actuele info over de werkzaamheden kunt u hier terecht.

Deel dit project