Zoek

Partner aan de basis

Sponsorbeleid

Als ‘partner aan de basis’ willen we graag onze medewerking verlenen aan maatschappelijke initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Graag helpen wij regionale verenigingen, instellingen en maatschappelijke initiatieven bij het bereiken van deze doelen. Bij de beoordeling van sponsoraanvragen kijken we naar de volgende aspecten: 

  • Draagt het doel bij aan een betere, duurzame samenleving?
  • Heeft het een zorg- of regiofunctie?
  • Is het gericht op sport?
  • Heeft het gesponsorde een relatie of raakvlak met ons als bedrijf?

NAW-gegevens

Wij kunnen helaas niet alle sponsorverzoeken honoreren. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld waaraan een sponsorverzoek moet voldoen voordat we deze in overweging nemen. Wil je een sponsorverzoek indienen dan moet dat schriftelijk gebeuren. Zorg ervoor dat de volgende informatie beschreven is:

  • NAW-gegevens van de aanvrager en namens welke organisatie het verzoek wordt ingediend.
  • Voor welke activiteit wordt sponsoring aangevraagd?
  • Wat is de motivering om Markus BV te benaderen voor de sponsoring?
  • Zijn er vergelijkbare bedrijven benaderd voor sponsoring (zo ja, welke?)?
  • Wat is de aard en omvang van de sponsoring?
  • Wat is de meerwaarde voor Markus BV wanneer wij besluiten het verzoek te honoreren?

Aanvraag indienen

Wanneer je voorgaande vragen verwerkt in je sponsoraanvraag, kun je deze per post sturen naar onderstaand adres of mailen naar socialmedia@markusbv.nl

Markus BV
tav Marketing en Communicatie
Postbus 27
1160 AA Zwanenburg

Het opsturen van een sponsoraanvraag is geen garantie voor het toekennen van een verzoek. Binnenkomende verzoeken worden door het marketingteam bekeken en beoordeeld en er zal een zorgvuldige afweging gemaakt worden of verzoeken al dan niet gehonoreerd worden. Binnen 5 weken zal schriftelijk terugkoppeling worden gegeven over de aanvraag. Over de redenen van afwijzing van een sponsorverzoek gaan wij niet in discussie.